Terimler sözlüğü

Abort
Prematüre doğum terimi.
Adenohipofiz
Çeşitli hormon sekresyonlarıyla gerçekleşen fizyolojik süreci regüle eden hipofiz bezinin anteriyor kısmı.
Anöstrus
Siklisitenin olmaması ile karakterize durum ve buna bağlı olarak kızgınlık gerçekleşmez. Sıklıkla doğumdan sonra, ırk ve fizyolojik duruma bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli olarak meydana gelir.
Atrezi
Aplazinin özel formu: final büyüme ve maturasyonunu tamamlamamış, bu nedenle regrese olan ovaryan follikülü işaret eder.
Buzağılama
Buzağı doğumu.
Dinoprost
Doğal F2alfa prostaglandin ailesine ait bir molekül. Enzaprost T'nin etken maddesi.
Distosi
Esasen doğum sırasında meydana gelen mekanik zorluk.
Diöstrus
Östrus siklusunun, korpus luteumun mevcut olduğu luteal fazı. 5. günden 18-20. güne kadar.
Dominans
En büyük follikülün baskın olduğu ve maturasyonunu tamamlayıp dominant follikül haline geldiği, folliküler dalga fazı.
Ekografik görüntü
Ultrason kullanılarak iç organlar ya da fötüsun görselleştirilmesinde kullanılan teknik.
Eksiklik
Eksiklik, uygun miktarın azlığı: örneğin vitaminlerin eksikliği.
Emziren inek
Buzağısını süt ile besleyen inek.
Endometritis
Enfeksiyona bağlı olarak endometrium (uterusun iç tabakası) yangısı.
Epifiz
Pineal bez olarak da adlandırılır, fotoperiyot gibi çevresel faktörlere duyarlıdır ve melatonin sekresyonundan sorumludur.
FSH
Follikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur.
Fertilite
Üreme yeteneği. Zooteknikal açıdan: fertil olma kapasitesi.
Fertilite
Bir canlı organizmanın reprodüksiyon yeteneği. Zooteknikal açıdan: bir buzağı doğurabilme yeteneği.
Fertilizasyon
Bir yumurta ya da zigot oluşturmak için, bir dişi gameti (ovum) ile bir erkek gametin (sperm) birleşmesi.
Follikül
Sekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder.
GPG
GnRH-prostaglandin-GnRH'ın baş harflerinin kısaltılmasıdır. Belirli günlerde GnRH ve prostaglandin enjeksiyonlarından oluşan sinkronizasyon protokolüdür..
Gamet
Nukleuslarındaki her bir çiftte bir kromozom içeren ve bir yumurta (zigot) vermek için karşıt cinsiyetin gameti ile bileşen (fertilizasyon) dişi ya da erkek reprodüktif hücre.
Gebelik
Dişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum.
Gelişim
FSH etkisinde büyümeye devam eden 20 follikülden oluşan bir grup follikülün bulunduğu folliküler dalga aşaması. Büyüme aşaması.
Glisemi
Kandaki glukoz düzeyleri.
GnRH
Gonadotropin Salan Hormon, hipotalamustan salgılanır ve FSH ve LH salınımına neden olur.
Gonadorelin
GnRH olarak da bilinmektedir. Ovarelin'in etken maddesidir.
Granuloza
Ovaryan follikülün iç membranı. Bunların %10'u, luteal hücreler olarak adlandırılan büyük hücrelerden şekillenmiştir.
Hipotalamus
Beynin bir parçasıdır, thalamusun altında uzanır. Diensefalonun ventral bölgesinin majör kısmını şekillendirir ve otonom sinirsel aktiviteleri kontrol eder ve hormonal sistemin bir parçasıdır.
Kesime sevk
Sürüden hayvan çıkarma prosesi, çoğu durumda ayrılan hayvan kesime gönderilir.
Ketozis
Kanda keton cisimciklerinin (aseton dahil) varlığı ile karakterize durum.
Korpus luteum
Bir dominant follikülün ovulasyonundan sonra gelişen organel. Kalın duvarı progesteron salgılayan hücrelerden oluşmuştur. Gebelikte varlığı, siklik aktivitenin belirtisidir.
Kızgınlık
Ayrıca "östrus" olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen.
LH
Luteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur.
Loşia
Doğum sonrası uterus involüsyonunun bir sonucu olarak gelişen, birkaç hafta süren genellikle kan içeren vajinal akıntı.
Luteinizasyon
Progesteron etkisi altındaki bir organda şekillenen değişikliklerin tümü. Özellikle ovulasyondan sonra korpus luteuma dönüşen follikülde, fertil yumurtanın implantasyonunu sağlamada endometriumda ya da luteal hale dönüşen folliküler kistlerdeki değişiklikler.
Luteolizis
Fertilizasyonun olmadığı durumda uterustan salgılanan prostaglandin F2alfa'nın etkisi ile geç luteal fazdaki korpus luteumun hızlı dejenerasyonu.
Meiozis
Kromozomların sayısının yarıya inmesi ile sonuçlanan çift hücre bölünmesi. Reprodüktif hücrelerin ya da gametlerin formasyonu sırasında meydana gelir.
Melatonin
Direk olarak fotoperiyot etkisi altında epifizden salgılanan hormon. Sadece geceleri salgılanır.
Metritis
Uterus birçok dokusunun yangısı. Temel olarak uterus duvarının (endometritis) ayrıca uterus kasının (myometritis ya da servisitis) yangısı.
Metöstrus
Ovulasyondan sonraki periyottaki östrus siklusu fazı 1. günden 4. güne kadar devam eder.
Myometrium
Uterus duvarını şekillendiren düzgün kas hücrelerinden oluşan tabaka.
OGK
Ortalama Günlük Kazanç: günde gram olarak hayvanın büyümesini değerlendirmedeki zooteknik kriter.
Oksitosin
Hipotalamus tarafından sentezlenen ve hipofizin posteriorunda depolanan ve buaradan salgılanan polipeptid hormon (amino asitlerin zincirlerini içerir). Fonksiyonu uterus kas kontraksiyonunu stimüle etmek ve sütün indirilmesini promote etmektir.
Oogenezis
Gemetogenezisin dişi formu. Ovumun şekillendirilmesi.
Oosit
Ovaryan hücre, ovumun prekürsörü.
Ovaryum
Dişi reprodüktif bezler, uterusun iki tarafında simetrik olarak bulunur ve dişi gametlerini üretir.
Ovidukt
Dişi gametlerin ovaryumundan çıktığı kanal.
Ovulasyon
Dişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu.
PGF2alfa
Oksitosin etkisi altında uterustan salgılanan prostaglandin. Luteolizise neden olur.
PMSG
Gebe kısrak serum gonadotropin: atrıca eCG olarak da adlandırılır. Dominant follikülün final maturasyonu ve ovulasyonuna neden olan dişi kısrak serumdan ekstrakte edilen gonadotropin.
PRID
Progesteron Salan Vajina-içi araç: progesteron emdirilmiş vajina içi araç.
Pituitary
Gland located at the base of the brain just below the hypothalamus. It divided into an anterior lobe, and a posterior lobe. The anterior lobe or adenohypophysis secretes FSH and LH, prolactin, growth hormone GH, TSH and ACTH. The posterior lobe secretes oxytocin and vasopressin.
Piyometra
Uterus lümeninde irin akümülasyonu ile karakterize uterus enfeksiyonu (metritis).
Post-partum
Doğum ve siklisiteye dönüş (ve buna bağlı olarak kızgınlığın görünmesi) arasındaki periyod.
Pro-östrus
Östrustan önce gelen östrus siklus periyodu. 18-22 gün sürer.
Progesteron
Ovaryumun korpus luteumundan salgılanan steroid yapılı bir hormondur. Endometriumu implantasyona hazır hale getirir, fertil yumurtanın gelişimine devamlılığını sağlar. (Progesteron ayrıca, endometrium, myometrium, serviks, vajina ve meme üzerinde de etkilere sahiptir.) Hipofize geri bildirim etkisi ile GnRH sekresyonunu inhibe eder.
Prostaglandin
Organizmada birçok dokuda bulunan ve çok sayıda biyolojik sürece dahil olan bir yağ asitinden elde edilmiş madde (uterus kontraksiyonu, yangı, kanın pıhtılaşması gibi).
Puberte
Gençlik ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi, seksüel özelliklerin gelişimi, büyümenin hızlanması ve reprodüktif fonksiyonların kazanılması ile karakterizedir.
Puerperium
Doğumu takip eden periyod.
Pulz
GnRH ve LH gibi hormonların pulsativ sekresyon oranı.
Repeat breeding
Klinik olarak bir hastalığın ya da bozukluğun olmadığı, normal siklusun görüldüğü ve bunun sonucunda da tohumlama yapıldığı ancak gebeliğin elde edilemediği sendrom.
Seleksiyon
3 ya da 4 seçilen follikülün FSH-bağımlı fazdan LH-bağımlı faza geçtiği folliküler dalga durumu.
Serviks
Uterus gibi içi boş organların daralmış kısmı.
Sezonalite
Fotoperiyoda bağlı olarak spesifik sezonda çiftleşen türleri (koyun ve keçi gibi) için kullanılır.
Siklisite
Siklik ne ile karakterizedir: düzenli aralıklarla dönüş ve bir siklusta tekrarlanan. Siklisiteye dönüş, post-partum fazda büyük öneme sahiptir.
Sinkronizasyon
Aynı zamanda ya da birbirine takip eden şekilde iki ya da daha fazla uygulama: östrus sinkronizasyonu, suni tohumlamaların organizasyonuna ve gruplandırılmasına olanak tanır.
Spermatozoon
Küçük ve aktif harekete sahip fertil erkek hücresi ya da erkek gameti. Spermin karakteristik parçasıdır.
Suböstrus
Sakin östrus davranışlarının olduğu durum. Hayvanın siklik aktivitesi normaldir ancak kızgınlık meydana gelmez.
Teka
Ovaryan follikülün dış membranı, iki tabakaya ayrılır: bir dış fibröz tabaka (tunika eksterna) ve bir iç sellüler vaskular tabaka (tunika interna).
Uterus
Dişi memelilerin genital organıdır. Fallop tüpleri ve vajina arasında yer alır. Fertil yumurtayı gelişimini tamamlayıncaya kadar barındırır ve gentasyonun sonunda çıkartır.
Vajina
Bir tarafı uterusun serviksine bağlı diğer tarafı vulvaya açılan dişi plasental memelilerin iç genital organı.
Vulva
Dişi plasental memelilerde dış genital organ.
ECG
Equine koriyonik gonadotropin. eskiden PMSG (gebe kısrak serum gonadotropinler) olarak bilinen bir hormondur. Gonadotropin, gebe kısrak serumundan ekstrakte edilir. Dominant follikülün son gelişimi ve ovulasyonuna neden olur.
Östradiol
Dişi ovaryumundan salgılanan steroid hormon (steroller, polisiklik alkoller kompleksinden elde edilmiştir). Kanda yükselişi ovulasyon ile ilgilidir.
Östrojen
Ovaryumdan salgılanan hormon. Kanda seviyesi arttığında ovulasyonda rol oynar.
Östrus
Ayrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen.
Üremi
Kanda aşırı miktarda üre ve diğer üriner sistem atık ürünlerinin varlığı. Ayrıca azotemi olarak da adlandırılır.
İnhibin
Follikülerden salgılanan (ya da erkeklerde Sertoli hücrelerinden) ve seçici olarak FSH sekresyonunu inhibe eden hormon.
İnvolüsyon
Bir doku, tümör ya da organın spontan ya da indüklenerek azalması. Bir organın asıl görünümüne yeniden kavuşmasında gelişim methodu örneğin doğumdan sonra uterusun involüsyonu.