Seksüel siklus

01_cow

Genital sistem, embriyonik yaşamın erken dönemlerinde her iki cinsiyette de tamamen aynı şekilde gelişir. Seksüel farklılaşma, ineklerde fötus yaklaşık olarak 40 günlükken başladığı için hemen hemen diğer tüm memelilerden daha erken fazda meydana gelmektedir. Kortikal seksüel kordlar, primordial gonositler içermektedir ve primordial gonositler ovumu üreten hücrelerdir. Doğum ile birlikte tüm oositler şekillenir ve yeni bir oositOvaryan hücre, ovumun prekürsörü. gelişemez. OvaryumDişi reprodüktif bezler, uterusun iki tarafında simetrik olarak bulunur ve dişi gametlerini üretir. içinde bulunan folliküllere bakınız. 

Orifis ya da vulvaDişi plasental memelilerde dış genital organ. dışında dişi genital organları pelvik-abdominal boşlukta yer almaktadır. Genital organlar, basitçe gametleri ve seksüel hormonları oluşturmaz; fertilizasyonu sağlar ve gebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum., doğum ve laktasyondan sorumludurlar. Reprodüktif sistemin anatomisini yeniden gözden geçiriniz.

İnekler 21/22 gün, düveler 20 gün siklus uzunluğuna sahip sürekli, poliöstrik hayvanlardır. Hayvan erişkin ağırlığının %40-45'ine ulaştığı zaman puberteye ulaşır ve seksüel aktivite başlar ve sonra östrusun periyodik belirlenmesi ile karakterize bir siklik modeli izler. Hayvanın "kızgınlıkta" olduğu zaman olan östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen., erkeğin dişi tarafından kabul edildiği ve atlamanın meydana geldiği zamandır. Bu periyod, ovaryumda sonrasında ovule olacak erişkin bir Graff follikülünün varlığı ile eş zamanlıdır. , 6-30 saat sürer ve eksitasyon, huzursuzluk, böğürme, diğer hayvanlara atlama davranışı ve boğa ya da diğer inek atladığında hareketsiz durma ek olarak vajinal mukus gibi gözle görülebilir belirtiler ile karakterizedir. OvulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu., östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. bitiminden sonraki 6-14 saat içerisinde meydana gelir ve bunu korpus luteumun  formasyonu ve uterusun gebeliğe hazır olduğu luteal dönem takip eder.  siklusu hakkında daha detaylı bilgiye bakınız.